STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
TALENT BIAŁOŁĘKA

 Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Uczniowski Klub Sportowy Talent Białołęka zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców i nauczycieli. Członkami Klubu mogą być również sympatycy Klubu.
§ 2
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Klubu jest m. st. Warszawy.
§ 3
Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych regionalnych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§ 6
1. Celem Klubu jest:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków Klubu,
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) uczestniczenie w imprezach sportowych,
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
8) upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych szczególności zapasów,
9) udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego,
10) organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu
2) współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, placówkami oświatowymi jak również organami administracji publicznej,
3. Cele Klubu mogą być realizowane poprzez odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 7
1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne, w szczególności uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci uchwałą przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi Klubu, przy czym małoletni poniżej 16 roku życia mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, z zachowaniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3) uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub w ramach statutowej działalności,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Klubu uchwał Zarządu.
§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialną lub organizacyjną dla Klubu.
§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub w wypadku osób prawnych poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym, bez głosu stanowiącego oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
§ 13
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3) regularne opłacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz klubu,
2) wywiązywanie się z zadeklarowanych w deklaracji członkowskiej świadczeń.
§ 14
1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) złożenie Zarządowi pisemnej, dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa w Klubie,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres co najmniej 3 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
d) zalegania z opłaceniem składek członkowskich za okres co najmniej sześciu miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek (dotyczy odpowiednio świadczeń członków wspierających)
3) rozwiązania Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek, który złożył odwołanie, zachowuje prawo członkowskie.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 15
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz wybieranych trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu posiadających głos stanowiący na Walnym Zebraniu Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż miesiąc od złożenia wniosku , o którym mowa w ust. 4 pkt b ,c niniejszego paragrafu lub podjęcia uchwały w przypadku określonym w ust. 4 pkt a niniejszego paragrafu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane oraz innymi za zgodą uczestników spotkania.

§ 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie kierunków działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu,
d) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku w razie rozwiązania
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Klubu Zarząd zawiadamia członków Klubu na piśmie nie później niż 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile członek wyraził zgodę na ten tryb powiadamiania, podając jednocześnie do wiadomości Zarządu swój adres email.

§ 18

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Walne zebranie Klubu regulamin.
§19
Do zadań Zarządu Klubu należy:
1) kierowanie bieżąca działalnością,
2) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5) powoływanie i rozwiązywanie doradczych komisji problemowych,
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
7) ustalenie wysokości i trybu uiszczania składek członkowskich i opłat wpisowych,
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Klubu,
9) składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 20
1. Członek Zarządu Klubu może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Członek Zarządu może być odwołany ze składu tego organu wyłącznie wskutek uchwały Walnego Zebrania Klubu.
§21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym po jej wyborze posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Klubu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany z jej składu wyłącznie w skutek uchwały Walnego Zebrania Klubu
§ 23
W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, członkowie organu władzy, który uległ uszczupleniu mogą uzupełnić swój skład spośród członków zwyczajnych Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu pochodzących
z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 24
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu i zatwierdzony w drodze uchwały Walnego Zebrania Klubu.
§25
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
d) skreślenia z listy członków.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
3. w przypadku złożenia odwołania przez ukaranego członka, nałożona na niego kara nie podlega wykonaniu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§26
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
a) składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy spadki,
d) dochody z majątku Klubu,
e) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§27
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Do występowania w imieniu Klubu w sprawach niemajątkowych uprawniony jest każdy członek Zarządu działający indywidualnie.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 28
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu członków Klubu posiadających głos stanowiący na Walnym Zebraniu
Klubu.
§ 29
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. W uchwale o rozwiązaniu się Klubu ustanawia się likwidatora, który po zakończeniu likwidacji występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z ewidencji, przedstawiając jednocześnie sprawozdanie likwidacyjne.